ผู้เชี่ยมชม

374205
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
63
221
373595
1516
2042
374205

Your IP: 54.82.119.116
Server Time: 2019-04-24 13:10:03

พรรคพลังอุดร

 

ปัญหาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือการทุจริตคอร์รัปชั่น

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญ  ของพรรคพลังอุดร

การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา  ก่อนการยกร่างรัฐธรรมนูญ

                ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งหมดในประเทศไทย  ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  หรือแม้แต่รูปแบบการได้มาของนายกรัฐมนตรี  รวมทั้งการลงโทษผู้กระทำผิดในการเลือกตั้งของนักการเมือง  เช่น  การให้ใบเหลือง  ใบแดง  ก็ไม่สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้  เนื่องจากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้น  เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  ในระหว่างดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนักการเมือง  เพราะที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งคือ ขาดการกำกับดูแล  ติดตาม  และตรวจสอบ  การทำงานของนักการเมืองโดยตรง

                ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าอำนาจภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  ขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบ จึงเป็นเหตุให้อำนาจของประชาชน  ทำได้เพียงลงคะแนนเลือกตั้ง  แต่ไม่สามารถ  ติดตาม  ตรวจสอบ  เพื่อถ่วงดุลอำนาจผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้  จึงก่อให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชั่น  กลายเป็นประเพณีปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน

วิธีการแก้ไขปัญหา

1. เสนอให้มีองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนทั่วประเทศ  โดยไม่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง รัฐธรรมนูญควรกำหนดให้มีสภาประชาชน

อำนาจหน้าที่ของสภาประชาชน

        ( 1 )   สภาประชาชนสามารถยื่นถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อสภาผู้แทนราษฎรในเขต  

                  เลือกตั้งได้  หากนักการเมืองมีการกระทำความผิด                          

2.พรรคพลังอุดร  เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

 ( 1 )   พรรคการเมืองทุกพรรคควรเสนอนโยบายที่มีรายละเอียด  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ 

          ภายใต้นโยบาย ต่อประชาชน

ยกตัวอย่างเช่น  แนวทางบางส่วนของพรรคพลังอุดร

นโยบายด้านการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการปลูกป่าเทียม  เพื่อให้เป็นป่าต้นน้ำ  เสริมไม้จริง  ลดโลกร้อน ( ภูเขาทั้งลูกจะกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ )

-  โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งอย่างยั่งยืนไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

( 2 )   รัฐธรรมนูญควรกำหนดให้มีองค์กรตรวจสอบกลั่นกรองนโยบายของพรรคการเมืองก่อนนำเสนอให้ประชาชนพิจารณาหลัง ได้รับการจดตั้งพรรคการเมือง

( 3 )   รัฐธรรมนูญควรกำหนดให้ทุกพรรคการเมืองแถลงนโยบายต่อประชาชนภายใน3เดือนหลังได้รับการจดตั้งพรรคการเมือง

พรรคพลังอุดร

ความหมาย  คือ  พลังเหนือพลัง

(เพื่อเป็นแนวทางใหม่และทางเลือกใหม่ของพี่น้องประชาชน)

พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ

กระผมนายธนยศ  รักกิจศิริ  หัวหน้าพรรคพลังอุดร

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์หลากหลายไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเป็นบุญมากแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยโดยมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน มารวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว  ร่วมกันสร้างบ้าน สร้างเมือง สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชาติ ก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาแนวทางใหม่และทางเลือกใหม่ ... จาก พรรคพลังอุดร

พรรคพลังอุดร จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สร้างสรรค์หลอมรวมความรักความสามัคคี ของคนในชาติ สร้างโอกาสพัฒนาไปสู่พื้นที่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น พรรคพลังอุดร เป็นของพี่น้องคนไทยทุกคน ภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการบริหารพรรคเร่งกระจายอำนาจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง พรรคพลังอุดร ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทย   ทุกคน ที่มีแนวทางและอุดมการณ์เดียวกัน มาเป็นสมาชิกพรรคพลังอุดร ร่วมกันคิด ร่วมกันคัดสรรเพื่อเป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการ กำหนดนโยบาย ให้ตรงกับปัญหาความเป็นจริงในสภาวะปัจจุบัน และความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านและทุกชุมชน  ตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ดังนั้น พรรคพลังอุดร คิดว่า ถึงเวลาแล้ ที่จะแทนคุณแผ่นดินเกิด และสร้างอนาคตให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้มีรัฐสวัสดิการที่เหมาะสมในสภาวะปัจจุบันเพื่อจะให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้รับประโยชน์  อันพึงจะได้รับในทุกๆ ด้าน 

 

เกิดต้องเลี้ยง  เมื่ออยู่ต้องดูแล  ยามแก่ต้องมีสวัสดิการ

ด้วยพรรคพลังอุดร  มีนโยบายที่มุ่งเน้นการใช้จ่ายงบประมาณที่ประหยัดและคุ้มค่า  ทุกแนวทางมีความเป็นไปได้  เพราะคิดขึ้นมาภายใต้พื้นฐานความเป็นจริง และมีแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งนำมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจริง ๆ

 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(มีโครงการปลูกป่าเทียมเพื่อให้เป็นป่าต้นน้ำ เสริมไม้จริง ลดภาวะโลกร้อนและภูเขาทั้งลูกจะกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่)

นโยบายด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้ชาวนาไร่ละ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี โดยการโอนเข้าบัญชีชาวนาโดยตรง)

นโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติด(ให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน ๓ ปี)

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน   โดยการจัดตั้งสภาประชาชน เพื่อป้องกัน ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้หมดไปจากประเทศไทยหลังจากจัดตั้งสภาประชาชนแล้วจะเห็นผลภายในปีแรก และจะหมดไปภายใน ๓ ปี

นโยบายด้านคมนาคม ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

-โครงการรถรางคู่ออกแบบโดยคนไทย สร้างโดยคนไทยและทำได้ทุกจังหวัด พร้อมๆกันทั่วประเทศ (จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ)โครงการสร้างทางเดินรถรางคู่ในเขตเทศบาล ในกรณีจังหวัดใหญ่ๆที่มีการจราจรแออัด (สามารถทำได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการจราจร ในระหว่างการก่อสร้าง)

นโยบายด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น(ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาจากการเลือกตั้ง  โดยเริ่มในส่วนของจังหวัดที่มีความพร้อมก่อน)

นโยบายด้านพระพุทธศาสนา (โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์หลักสูตร ๖ เดือน)

นโยบายด้านการศึกษา เรียนฟรีอนุบาล   ถึง  ปริญญา

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

                -โครงการจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อให้เป็นเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้านถ้าดำเนินการแล้วเสร็จจะเห็นผลภายในปีแรกและจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน  ๓ – ๕ ปีขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน  ถ้าอ่านแล้วท่านคิดว่านโยบายของ พรรคพลังอุดร    จะเป็นประโยชน์ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ ก็ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อๆไปแต่ถ้ามีอะไรที่ท่านจะแนะนำเพิ่มเติมก็ขอให้ท่านช่วยแนะนำ  เพื่อทางพรรคจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไข เรายินดีรับฟังทุกๆ ความคิดเห็นของทุกท่าน (รายละเอียดเพิ่มเติมใน Website พรรคพลังอุดร)

 

 

การวางโครงสร้าง เพื่อถ่วงดุลอำนาจทางการเมืองของพรรคพลังอุดร

เพื่อเป็นแนวทางใหม่และทางเลือกใหม่ของพี่น้องประชาชน

สร้างความเข้าใจทางการเมืองปรับโครงสร้างการบริหารงบประมาณที่ซ้ำซ้อนกัน

 โดยการยุบ  สว. อบจ.  เทศบาลตำบล  อบต.  และกำหนดให้มีสภาประชาชน

ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกสภาประชาชน  เพื่อบริหารจัดการงบประมาณในการ                   พัฒนาท้องถิ่น  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง

 

.            ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยที่เกิดจากผลกระทบทางการเมืองที่ผ่านมา 

                                (๑)             ปัญหาภาคประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาประเทศ ตรวจสอบ

          การทำงานนักการเมือง  และตรวจสอบการทำงานขององค์กรภาครัฐ  

                                (๒)          ปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันของ อบจ. เทศบาลตำบล อบต. กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด                  กำนัน

          ผู้ใหญ่บ้าน ทำให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่และสิ้นเปลืองงบประมาณ เป็นเหตุให้เกิดช่องว่างใน

          การทุจริตคอร์รัปชั่นงบประมาณแผ่นดิน

                                (๓)          ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมือง ( ส.. , อบจ. , อบต. , เทศบาลตำบล  และ

          ข้าราชการประจำ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงบประมาณ จนเป็นประเพณีปฏิบัติ    

                                (๔)          ปัญหาการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ของนักการเมืองทุกระดับ และการไม่รักษาสัญญา                       

           ที่ให้ไว้กับประชาชนของนักการเมืองก่อนลงรับเลือกตั้ง หลังจากได้รับการเลือกตั้งแล้วก็หายหน้าไปเลย เมื่อมี 

           การเลือกตั้งใหม่อีกครั้งก็จะนำเงินมาซื้อเสียงอย่างเดียวเหมือนเดิมที่เคยทำ จนเป็นประเพณีปฏิบัติ

                                (๕)          ปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันของ ส.. กับ ส.. ที่ไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจกันได้จริงและยัง   

           ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน เพราะที่ผ่านมาทั้งสองสภาฯเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันส่วนใหญ่

                                                (๖)           ปัญหาการรับจ้างสอนพิเศษนอกเวลาเรียน  ให้ลูกศิษย์ตัวเองของครูประจำชั้น

                                (๗)          ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสอบแข่งขันในหน่วยงานของรัฐ เช่นมีการทุจริต       สอบเพื่อบรรจุเข้าทำงาน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคดีความมากที่สุด ทำให้คนเรียนดีแต่ไม่มี       เงินจ่าย    ต้องเสียโอกาส

                                (๘)          การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าของ อบจ.  อบต.  เทศบาลตำบล ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งอบต.        มีงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีละเฉลี่ย ๒๐-๓๐ ล้านบาทต่อปี แต่ที่เป็นงบ พัฒนาจริงๆ มีไม่เกิน ๒ - ๓ ล้านบาท เท่ากับ อบต. มีงบพัฒนาแค่ ๑๐% ของงบประมาณรายจ่ายต่อปี ในวาระ  การดำรงตำแหน่งของสมาชิก อบต. แต่ละหมู่บ้าน ๔ ปีได้รับงบประมาณแค่ ๑โครงการๆละไม่เกิน๔ แสนบาท            แล้วประชาชนไม่รู้ว่าเงินงบประมาณส่วนที่เหลือ ไปทำอะไรหมด  หายไปไหน  และอะไรทำให้เป็นแบบนี้                                 (๙)                ปัญหา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ขอทาน  คนเร่ร่อน  ผู้สูงอายุ   คนพิการ        

                                (๑๐)        ปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในดิน ในน้ำ  ในอากาศ   พืชเกษตร   เป็นอันตรายต่อมนุษย์

                                (๑๑)        ปัญหาเรื่องน้ำท่วมภัยแล้งและปัญหาการบริหารจัดการน้ำ (เป็นปัญหาซ้ำซากมาหลายสิบปีที่     ไม่แก้กันจริงๆซักที)   พรรคพลังอุดรขออาสาแก้ไขปัญหา   ถ้าดำเนินการแล้วเสร็จ ที่ลุ่มจะเห็นผลภายในปีแรก          ที่ดอนจะเห็นผลภายใน    ๓ - ๕  ปี

                                (๑๒)       ปัญหาเรื่องราคาผลผลิต ทางการเกษตรตกต่ำ

                                (๑๓)       ปัญหา สวัสดิการ  การรักษาพยาบาล  

                                (๑๔)       ปัญหาเรื่องยาเสพติด  หวยเถื่อน  บ่อนการพนัน  และแหล่งอบายมุขที่ผิดกฎหมายทั้งหมด         พรรคพลังอุดรขออาสา  แก้ไขปัญหา หลังดำเนินการจะเห็นผลภายในปีแรก และจะหมดไป    ภายใน  ๓ – ๕  ปี

                                                (๑๕)       ปัญหาการให้บริการประชาชนของหน่วยงานที่เป็นองค์กรของรัฐ

                                (๑๖)        ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านกฎหมายของประชาชน

                                (๑๗)       ปัญหาการทำงานด้านสาธารณสุข 

                                (๑๘)       ปัญหาเรื่องประชาชนตั้งกลุ่มประท้วง

                                (๑๙)        ปัญหาเรื่องการกำหนดใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญพรรคพลังอุดรขอสนับสนุนกฎหมาย  รัฐธรรมนูญปี พ.. ๒๕๕๐ เพราะเขียนไว้สมบูรณ์ดีอยู่แล้ว

                                                (๒๐)       ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมในวงราชการ ที่ถูกนักการเมืองกลั่นแกล้งในกรณีไม่ให้       ความร่วมมือในเรื่องที่จะกระทำผิดต่อระเบียบการทำงาน

                ๑.๑          วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด   จะต้องให้มีเวทีสภาประชาชนเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ  ต้องมา  ชี้แจงต่อสภาประชาชน  ในกรณีเกิดปัญหาในหน่วยงานราชการ   ให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง  ได้เสนอปัญหา  เพื่อตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ   ที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน  และให้เป็นเวทีที่ทุกองค์กร         ร่วมกับ   สมาชิกสภาประชาชนในแต่ละจังหวัด    ได้มีโอกาสได้เสนอปัญหา   ตรวจสอบ  และติดตาม    การทำงาน              ร่วมกันทุกๆเดือน  ให้หน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน  นำไปเป็นแนวทางในการแก้ไข  ปัญหาที่                เกิดขึ้น เมื่อทุกฝ่ายเข้าใจปัญหาร่วมกัน ก็จะลดการแตกแยกลง การรวมตัวของประชาชนที่จะเดินขบวน ประท้วงก็จะหมดไป(สภาประชาชนจะเชิญเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานมาประชุมห้ามส่งตัวแทนในกรณีที่               สภาประชาชนเห็นว่าจำเป็น  )             การตั้งสภาประชาชนสามารถดำเนินการได้เลย  เพราะมีสถานที่และ  บุคลากรอยู่แล้ว     เปลี่ยนแค่โครงสร้างคณะ     ผู้บริหารและสภาฯเท่านั้น เวทีสภาประชาชนคือเวทีแก้ไข      ปัญหา     ทั้งหมด   ของประเทศ    มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน สภาประชาชนถ้าดำเนินการแล้ว              เสร็จ ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด  คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศ  ส่วนผู้ที่เสียประโยชน์คือกลุ่มนายทุนที่      วางแผนทำธุรกิจการเมือง  ที่จะมาลงทุนให้กับนักการเมืองทุกระดับ

                วิธีการ

                                (๑)           ให้เปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของ อบจ.  เป็นสภาประชาชนระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการ       จังหวัดมาจากการเลือกตั้ง  เพื่อบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนา  ให้คงไว้งบประมาณรายจ่ายประจำ          ของ อบจ.               ให้สภาประชาชนเข้ามากำกับดูแลข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานจ้างของ อบจ.แทน      และกำหนดแนว    ทางการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  ในการพัฒนาจังหวัดที่ผู้ว่ารับผิดชอบแทน อบจ. 

                                (๒)          ให้เปลี่ยนโครงสร้าง อบต.   เทศบาลตำบล เป็นสภาประชาชนระดับตำบล ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   กรรมการหมู่บ้าน ๙ ฝ่าย   เข้ามาบริหารจัดการ งบประมาณ  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ใน  อบต.   เทศบาลตำบล   ปรับระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณให้รัดกุม และคุ้มค่ามากกว่าเดิม 

                                (๓)          ให้ประธานชุมชนกลับมาใช้รูปแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านเหมือนเดิม   ปัจจุบันประธานชุมชนเมือง                ไม่มีงบประมาณในการพัฒนา     ไม่มีค่าตอบแทน    ไม่มีสวัสดิการสังคม              แต่ความรับผิดชอบ มากเท่าๆกับ        กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอย่าง   จึงควรให้กลับมาใช้รูปแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านตามเดิม

                ๑.๒         วิธีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

                                (๑)           กำหนดให้มีสภาประชาชนระดับจังหวัดๆละ ๑ สภาฯ   (ไม่ขึ้นตรงกับส่วนกลาง)

                                                ที่มาของสมาชิกสภาประชาชนระดับจังหวัดมาจาก  ตัวแทนตำบลๆละ ๑ คน ที่มาของประธานบริหาร     สภาประชาชนมาจากสมาชิกสภาประชาชน กำหนดให้ประธานบริหารดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน ๑วาระๆละไม่            เกิน ๒ ปี การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น เบิกจ่ายที่คลังจังหวัดให้คงไว้งบประมาณรายจ่ายประจำ   และให้คงไว้เจ้าหน้าที่เดิมพนักงานจ้างตามภารกิจ,ลูกจ้างชั่วคราว

                (๒)          กำหนดให้มีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง

                                (๓)          ให้ ส.. ในเขตพื้นที่จังหวัดนั้นๆทุกคน  เข้าร่วมประชุมสภาประชาชนทุกครั้ง เพื่อรับฟังปัญหา   แถลงผลงาน  และนโยบายที่เคยให้ไว้กับประชาชน    ถ้า ส.. ขาดประชุมเกิน ๓ ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร  ให้สภาประชาชนจังหวัดทำเรื่องเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร    เพื่อพิจารณาถอดถอนจากการเป็น ส.. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้นๆ

                                (๔)          ให้ ส..  ชี้แจงในที่ประชุมสภาประชาชน ในกรณียกมือสนับสนุนในการลงมติ เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบในสภาผู้แทนราษฎร ต่อสภาประชาชนถึงเหตุผลในการยกมือลงมติทุกครั้ง

                (๕)          ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด (หรือตัวแทน)  ทุกหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมประชุมตามที่สภาประชาชนกำหนด  เพื่อรับทราบปัญหา                และได้ติดตามการทำงานขององค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐทุกองค์กร

                ๑.๓         บทบาทหน้าที่ของสภาประชาชนระดับจังหวัด

                                มีหน้าที่กำหนดแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกับองค์กรและหน่วยงานของรัฐประจำจังหวัด  ในการจัดทำแผนพัฒนาและตรวจสอบการทำงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  ตรวจสอบและติดตามการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตรวจสอบการทำงานขององค์กรภาครัฐทุกระดับ   เพื่อให้เป็นเวทีของประชาชนได้ใช้อำนาจอธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์แบบ   และบริหารการทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงานจ้าง   ในสภาประชาชน  ( ใช้โครงสร้างบุคลากรท้องถิ่นเดิม )  เปลี่ยนเฉพาะโครงสร้างผู้บริหาร  และสมาชิกสภาฯ

                 ๑.๔         กำหนดให้มีสภาประชาชนระดับตำบลๆ ละ ๑ สภาฯ     ( ไม่ขึ้นตรงกับส่วนกลาง )

                 ที่มาของสมาชิกสภาประชาชนระดับตำบลมาจาก            ตัวแทนหมู่บ้านบ้านละ ๑๐  คน ที่เป็นกรรมการ        ๙ ฝ่าย  คนที่ ๑๐  คือผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ซึ่งเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ให้คณะผู้บริหารสภาประชาชนมาจากสมาชิกสภาประชาชน    การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนา    ให้เบิกจ่ายที่คลังจังหวัด ให้คงไว้งบประมาณรายจ่ายประจำของ อบต.  เทศบาลตำบล (ใช้โครงสร้างบุคลากรท้องถิ่นเดิม)  เปลี่ยนเฉพาะโครงสร้างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ

                (๑)           กำหนดให้มีการประชุมสภาอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

                (๒)          ให้  ส., ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๓  เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

                (๓)          ให้ส..ชี้แจงในที่ประชุมสภาประชาชน ในกรณียกมือสนับสนุนในการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ  ในสภาผู้แทนราษฎร  ต่อสภาประชาชนถึงเหตุผลในการยกมือลงมติทุกครั้ง

                (๔)          ให้นายอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ  หรือตัวแทนเข้าร่วมประชุม  (นายอำเภอเข้าร่วมประชุม ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน)

                 ๑.๕         หลักการและเหตุผล

                ในปัจจุบัน  ๑ อบต. ๑ เทศบาลตำบล   มีพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉลี่ยประมาณ  ๑๐  หมู่บ้าน  มีงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยเฉลี่ยประมาณ  ๒๕ – ๓๐  ล้านบาท  ถ้าจัดเป็นงบพัฒนาหมู่บ้านทั่วประเทศแต่ละหมู่บ้านจะมีงบพัฒนาอยู่หมู่บ้านละ  ๒  ล้านบาท ต่อปีโดยประมาณ   การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน   มีจุดอ่อนและช่องว่างในการบริหารจัดการ    และการตรวจสอบการทำงานอยู่มาก   เป็นเหตุให้มีช่องว่างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น  ในการใช้จ่ายงบประมาณยกตัวอย่างเช่น  การจัดซื้อจัดจ้าง   การใช้จ่ายในการศึกษาดูงานที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า  จัดงบเพื่อไปเที่ยว  ที่มีตัวเลขการใช้จ่ายที่สูงมาก   ถ้าคิดรวมกันทั่วประเทศต่อปี  จะเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก   

                ดังนั้น   จึงควรปรับระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นให้คุ้มค่ารอบคอบเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าที่เคยเป็น   

                 ๑.๖          บทบาทหน้าที่ของสภาประชาชนระดับตำบล

                มีหน้าที่กำหนดแผนพัฒนาตำบล  ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในอำเภอ  ตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล      กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น       การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรของรัฐ  ตรวจสอบและติดตามการทำงานของ  ส.. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตเลือกตั้งนั้นๆ

 

 ๒.          การถ่วงดุลอำนาจในการใช้จ่ายงบประมาณ   ของสภาประชาชนเพื่อลดการทุจริตคอร์รัปชั่น ในส่วน      ของงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น

                (๑)  ให้ประธานบริหารสภาประชาชนและสมาชิกสภาประชาชนระดับตำบลกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น

                (๒)  ให้เจ้าหน้าที่พนักงานสภาประชาชนระดับตำบล เป็นฝ่ายบัญชี  (เจ้าหน้าที่งบประมาณ)

                (๓)  ให้คลังจังหวัดเป็นเหรัญญิก  (เจ้าหน้าที่การคลัง)  งบพัฒนาเบิกจ่ายที่คลังจังหวัด

                (๔)  ให้สภาประชาชน ระดับตำบล  ระดับจังหวัด ตั้งกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

                (๕)  ให้ ปปจ.  สตง. กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ

                (๖)  ให้สภาประชาชนระดับจังหวัด  มีงบประมาณเฉพาะรายจ่ายประจำ 

                (๗)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งในกรณีจังหวัดที่มีความพร้อมก่อน

                (๘)  ให้คงไว้สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านและให้คืนตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้กับชุมชนเมือง

.            กำหนดให้มีการปฏิรูปโครงสร้างนักการเมือง  เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน และเกินความจำเป็น

                                ปัจจุบันควรให้มีสัดส่วน  ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง    เพื่อเป็นการคานอำนาจซึ่งกัน และกัน   เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นต้องใช้วิธีนี้   แต่ถ้าเมื่อใดบ้านเมืองเข้าสู่สภาวะปกติ  เราจะกลับมาใช้การ             เลือกตั้งแบบเดิมก็ได้

                ๓.๑         สัดส่วนของ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งควรจะมี  ๗๐ %

                                                ..๑   วิธีดำเนินการ

                                (๑)    ลดสัดส่วนของจำนวน ส.ส. เขตลงทุกจังหวัด

                                        (๒)   ให้แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเขตใหญ่  ๑ จังหวัดต่อ  ๑  เขตเลือกตั้ง  เพื่อให้การซื้อสิทธิ์  ขายเสียง ทำได้ยากขึ้น (เพราะค่าใช้จ่ายสูงมาก)

                                                (๓)   คุณสมบัติของ  ส.. ที่มาจากการเลือกตั้ง

                                 ให้กำหนดวุฒิการศึกษาใช้คำว่าก็ได้ถ้ามี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี  พ..๒๕๕๐  เพื่อเปิดโอกาสให้คนพื้นที่จริงๆ ได้รับผิดชอบบ้านเกิดของเขาเอง  เช่นปราชญ์ชาวบ้าน  บุคคลผู้มีความรู้  ตามวิถีชีวิตชุมชนและมีประสบการณ์ในท้องถิ่นนั้นๆได้มีโอกาสลงรับเลือกตั้ง  เพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่  และสิ่งสำคัญให้เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  เพื่อป้องกันนักการเมืองเดินสาย  พอถึงเวลาเลือกตั้งก็เอาเงินมาซื้ออย่างเดียว

                                (๔)     สัดส่วนของ ส.ส. ที่มาจากการสรรหาควรให้มี  ๓๐ %   (แทน ส.. เดิมที่ทำงานซ้ำซ้อน)

                                                  วิธีดำเนินการ

                                ให้ที่มาของ ส.ส. แบบสรรหามาจาก

                (๑)   นักวิชาการองค์กรนิติบุคคลต่าง ๆ

                (๒)   ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพต่าง ๆ

                                (๓)   คุณสมบัติของ ส.. แบบแต่งตั้งให้กำหนดวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  และจัดสรรตาม               สัดส่วน   จังหวัด  ให้เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๕  ปี

                ๔.            ให้ยุบ  ส.. เพราะเป็นบทบาทหน้าที่ๆ ซ้ำซ้อนกับ ส.ไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจกันได้จริง ที่ผ่านมา 2   สภาเป็นบุคคลที่มาจากครอบครัวเดียวกันก็มี   และเป็นบุคคลที่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังก็มี

                .            แนวทางการแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง

                                ๕.๑    แผนดำเนินการ

                                        (๑)   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองและนักการเมือง   คืออะไร

                                (๒)  สร้างเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ด้วยการกำหนดกติกา  เพื่อป้องกันการซื้อสิทธิ์   ขายเสียง

                                (๓)  บทลงโทษสถานหนักสำหรับผู้ซื้อสิทธิ์และขายเสียง

                                (๔)  ควรให้คนพื้นที่เขตเลือกตั้งลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต  เป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ เขตเลือกตั้งนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

                                (๕)  กำหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรค   เสนอแนวนโยบายพรรคต่อพี่น้องประชาชนให้ชัดเจน โดยรัฐ                รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

                                        (๖)  ยกเลิกการแจ้งวงเงินในบัญชีธนาคารที่ต้องแจ้งต่อ  กกต. หลังจากส่งใบสมัครลงรับเลือกตั้งภายใน ๓ วัน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัคร  ทำให้พรรคเล็กๆที่มีเงินน้อยไม่มี            โอกาสส่งผู้สมัครได้ครบทุกเขต สำหรับวงเงินที่ใช้ในการหาเสียง  ให้ใช้วงเงินเดิมตามกำลังของผู้สมัคร  แต่              ไม่เกิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของพี่น้องประชาชน

                                (๗)   การอุดหนุนค่าใช้จ่ายพรรคการเมืองของกองทุนพัฒนาการเมือง แบบแบ่งเขต ๑ จังหวัดต่อ ๑ เขต                  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง หลังจากเลือกตั้งแล้วกองทุนพัฒนาการเมืองจ่าย ๕๐ บาท  ต่อ ๑ คะแนน และผู้ที่ได้รับ               เลือกตั้งอย่างน้อยต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่า  ๓๐%  ของผู้มาใช้สิทธิ์

­           (๘)   พรรคที่ไม่ส่งผู้สมัคร ๒  สมัยติดต่อกันให้ยุบพรรค

           (๙)   พรรคที่ส่งผู้สมัคร ๓ สมัยติดต่อกัน  แล้วไม่ได้รับการเลือกตั้งให้ยุบพรรค

                ๕.๒   การประชาสัมพันธ์

                (๑)     ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  เรื่อง  บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง  และนักการเมือง   พรรคการเมืองทุกพรรค    ให้มีนโยบายและแนวทางที่ตรงกับปัญหาความเดือดร้อน   ของพี่    น้องประชาชนจริง ๆ

                (๒)   ใช้สื่อวิทยุที่เป็นสถานีวิทยุท้องถิ่นและสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย  สถานีโทรทัศน์ทุกสถานี

                ประชาสัมพันธ์นโยบายทุกพรรคการเมืองให้ทุกพรรคมีโอกาสเท่าๆ กัน ใช้เวลาประชาสัมพันธ์ในช่วง เช้าและ ช่วงบ่ายทุกวัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง หลังเลือกตั้งพรรคที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้แถลง   ผลงานหรือนโยบายของพรรคต่อประชาชนในเขตรับผิดชอบเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อประชาชนจะได้ทราบการทำงานของพรรคการเมืองและนักการเมือง ตัวนักการเมืองจะได้คิดทำนโยบาย แนวทางแก้ไขปัญหานำมา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ตามที่แถลงนโยบายไว้กับประชาชน  หรือไม่มีผลงานสมัยต่อไปประชาชนก็จะไม่เลือกผู้สมัครและพรรคการเมืองนั้นอีก  ไม่ใช่ถึงเวลาเลือกตั้งก็นำเงินมาซื้อ      เสียง  ได้รับการเลือกตั้งแล้วก็หายตัวไปจากประชาชน สิ่งที่เป็นภารกิจหลักของนักการเมืองที่ซื้อเสียงหลัง     ได้รับการเลือกตั้งแล้วคือ    การหาวิธีที่จะทำทุกอย่างที่จะถอนทุนคืนเท่านั้น

                (๓)   ใช้หนังสือพิมพ์หน้ากลาง  เพื่อเป็นพื้นที่นำเสนอแนวทาง นโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรค      เปิดโอกาสให้ทุกพรรคการเมืองเท่าๆ กัน แถลงนโยบายได้อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ถ้าให้    ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองและนักการเมืองว่ามีอะไรบ้าง หลังจากพี่ น้องประชาชน        เข้าใจแล้ว    เชื่อว่านักการเมืองที่หิ้วกระเป๋ามาเพื่อจะซื้อเสียงอย่างเดียว  จะไม่ได้ใจพี่น้องประชาชนและหมดโอกาสได้รับการคัดเลือกจากพี่น้องประชาชน

                 (๔)   ให้ กกต. กำหนดระเบียบปฏิบัติและรัฐรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองและนักการเมืองคืออะไร โดยให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน นำเสนอแนวทางนโยบายของแต่ละพรรคการเมือง ไปติดไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน  และส่วนราชการต่างๆและให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เรียกประชุมอธิบายทุกเดือนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง                      

                  (๕)       หลังเลือกตั้งแล้วให้พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้ง  ประชาสัมพันธ์ผลการทำงาน หรือนโยบายเดิมที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนในหน้ากลางหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ และป้ายประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานของรัฐทุกๆเดือน   เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ครั้งต่อไปประชาชนก็จะไม่ เลือกพรรคการเมืองนี้หรือนักการเมืองคนนี้อีก

                ๖.    ที่มาของนายกรัฐมนตรี

                                ๖.๑    หลักการและเหตุผล

                                คำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กฎหมายเขียนไว้ตรงแล้ว ระบอบนี้     นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่ได้  ถ้านายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง  ก็จะมีอำนาจ               เท่ากับประธานาธิบดี  ประเทศไทยที่ผ่านมากฎหมายรัฐธรรมนูญปี  พ..๒๕๕๐  เขียนไว้ครอบคลุมดีแล้ว      แม้แต่การกำหนดที่มาของนายกรัฐมนตรีก็เหมาะสมแล้ว  ปัญหาหลักของระบบรัฐสภาไทยอยู่ที่การถ่วงดุลอำนาจ     เพราะอำนาจของฝ่ายบริหารมีจำนวนสมาชิกมากกว่าอยู่แล้ว  การลงมติในสภาผู้แทนราษฎรยังไม่เคย       เห็นฝ่าย   ค้านชนะในการลงมติเลย 

                              ดังนั้น  ถ้านายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนั้น หมายความว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจล้นฟ้า         สภาผู้แทนราษฎรจะไม่สามารถยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้เลยถ้ากระทำผิด

                ๖.    วิธีแก้ไขปัญหา          

   ที่มาของนายกรัฐมนตรีให้ใช้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ปี พ.. ๒๕๕๐

                                (๒)   นายกรัฐมนตรีไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง ให้พรรคที่ได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลสามารถเชิญ  บุคคลภายนอก      มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้

                ๗.     ส..ต้องสังกัดพรรคการเมือง 

                                ๗.๑   หลักการและเหตุผล

                                                ถ้า ส.. ไม่สังกัดพรรคการเมือง  โอกาสที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะทำได้ยาก และโอกาสที่จะ      กลายเป็น ส.. ขายตัวมีสูงมาก  แล้วก็จะกลายเป็นธุรกิจการเมือง ทำให้ช่องว่างในการหาผลประโยชน์ของ    นักการเมืองมีมากกว่าเดิมเมื่อ ส.. ขายตัวก็หมายความว่า  นโยบายที่เสนอไว้กับประชาชนก็ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้   สุดท้ายประชาชนก็หมดที่พึ่ง

                ๘.               การกำหนดบทลงโทษนักการเมืองที่ซื้อสิทธิ์  ขายเสียง

                                ๘.๑   ปัญหาการเมืองไทยที่ผ่านมา

                               ปัญหาการเมืองไทยที่ผ่านมาสาเหตุที่ทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายประชาชนยากจนมีหนี้สินมากมายเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมืองและข้าราชการประจำบางส่วนเพราะการทุจริตคอร์รัปชั่นต้นเหตุเกิดมาจากการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง  หากเริ่มต้นจากการซื้อสิทธิ์ก็หมายความว่า  นักการเมืองคนนั้นหรือพรรคการเมืองนั้น  ได้วางแผนคอร์รัปชั่นเพื่อถอนทุนคืนเอาไว้แล้วที่ผ่านมา       การคอร์รัปชั่นของนักการเมือง ฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นมาแล้วมากมาย   เพราะการสร้างหนี้สินให้ประชาชน โดยมีตัวอย่าง ชาวนาไทยต้องฆ่าตัวตายมาแล้วหลายต่อหลายคน เพราะมีหนี้สินที่เกิดจากการโกงกินของนักการเมืองและข้าราชการประจำบางส่วน

                                ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนทุกอย่าง  เพื่อป้องกันนักการเมืองที่  ซื้อสิทธิ์  ขายเสียง ไม่ให้         ได้รับโอกาสเข้าไปกระทำความผิด   สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและประเทศชาติได้อีกต่อไป

                                ๘.๒   การกำหนดบทลงโทษนักการเมือง

                (๑)  ให้ลงโทษนักการเมืองที่กระทำผิดด้วยการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงโดยการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพ

 

                ๙.            ให้ส่งรายชื่อคณะทำงานการเมืองของพรรคการเมือง (หัวคะแนน)ให้ กกต. ก่อนเลือกตั้ง

                                ๙.๑    หลักการและเหตุผล

                เพื่อให้รายชื่อคณะทำงานของพรรคการเมือง ไปอยู่ในระบบทะเบียนของกกต.จะได้ป้องกันไม่ให้         ถูกกลั่น  แกล้งทางการเมืองของผู้สมัคร และป้องกันการแอบอ้างเป็นตัวแทนพรรคการเมือง แล้ววางแผนใส่ร้าย          คู่แข่ง      ทางการเมือง  (สาเหตุเพราะมีการปั่นราคาการซื้อเสียง)  เพื่อวางแผนใส่ร้ายคู่แข่งทางการเมือง

                ๑๐.          ให้ยกเลิกสาขา ๔ ภาคของพรรคการเมือง 

                                ให้การขยายสาขาพรรคการเมืองเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ     เมื่อประชาชนมั่นใจในแนวทางของพรรค         การเมืองที่เขาชอบ  การจัดตั้งสาขาจะเกิดขึ้นเอง  เป็นการลด  ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองเล็กๆที่ตั้งใจทำงานเพื่อ         บ้านเมืองจะได้มีโอกาสแข่งขันกับพรรคใหญ่ได้                                                                                                                                                                   

                                 ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันประชาสัมพันธ์   บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองและนักการเมือง คืออะไร ให้ประชาชนรู้ว่าเมื่อถึงฤดูกาลเลือกตั้ง นักการเมืองที่เอาเงินมาซื้อเสียงอย่างเดียว จะเกิดผลเสียอย่างไรต่อประชาชนและประเทศชาติ   ถ้าประชาชนทุกคนไม่ร่วมมือกันต่อต้าน การซื้อสิทธิ์ ไม่ขายเสียงให้กับนักการเมืองถ้าหากนักการเมืองคนใดก็ตามที่ซื้อเสียง นั้นหมายความว่าเขามีเจตนาที่จะโกงกิน      งบประมาณแผ่นดินแน่นอน (ภาษีของประชาชน)  แต่กับพรรคการเมืองที่มีวิสัยทัศน์อุดมการณ์  นโยบายที่ดี  ทำได้ตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน ไม่มีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง  ผลดีจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน